Ako sa brániť pred porušovaním práv duševného vlastníctva

Ako sa brániť pred porušovaním práv duševného vlastníctva

Či už zistíte, že niekto kopíruje vaše dielo chránené autorskými právami, váš registrovaný dizajn alebo ochrannú známku, určite budete chcieť zabrániť tomuto protiprávnemu konaniu. Vaše práva sa nebudú "chrániť samy" a vy ako ich nositeľ alebo vlastník musíte prijať opatrenia na zastavenie takéhoto konania. V niektorých krajinách sa takéto konanie môže považovať aj za nekalú súťaž.

Ak ste v situácii, keď niekto zasahuje do vašich práv duševného vlastníctva, máte niekoľko možností, ako postupovať, a to napríklad:

  • informovať prípadného porušiteľa práv o vašich právach

  • vyzvať prípadného porušiteľa práv na zastavenie porušovania vašich práv

  • požadovať odstránenie všetkých následkov spôsobených porušením vašich práv duševného vlastníctva (stiahnutie tovaru z trhu, odstránenie ochranných známok z tovaru, zničenie falšovaného tovaru atď.)

  • ponúknuť potenciálnemu porušiteľovi licenčnú zmluvu tak, aby mohol s vaším súhlasom pokračovať v používaní vášho duševného vlastníctva výmenou za úhradu pravidelných licenčných poplatkov.

  • požadovať kompenzáciu, náhradu škody alebo primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Pred uskutočnením vyššie uvedených krokov by ste mali zhromaždiť všetky dostupné dôkazy, ktoré môžu preukázať, že bolo neoprávnene zasiahnuté do vašich práv.

Situácie, v ktorých môže byť vaše duševné vlastníctvo ohrozené alebo už boli vaše práva porušené, je potrebné vždy riešiť opatrne. Majte tiež na pamäti, že tretia strana, o ktorej si myslíte, že porušuje vaše práva, sa môže dopúšťať svojho konania neúmyselne (áno, aj takéto situácie existujú). Preto je vždy vhodné obrátiť sa na odborníka na právo duševného vlastníctva a prediskutovať daný problém. Radi vám pomôžeme pristúpiť k vzniknutej situácii čo najvhodnejšie a pripravíme pre vás vhodnú stratégiu.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR