Právne poradenstvo pre autorov

V dnešnej digitálnej dobe je ochrana autorského práva (z ang. copyright) nevyhnutnosťou pre každého autora, umelca, grafika, dizajnéra alebo iného tvorcu kreatívneho obsahu. Poskytujem komplexné právne služby a riešenia v oblasti ochrany autorských práv. Právne poradenstvo v tejto oblasti vám môže pomôcť napríklad pred zverejnením alebo vydaním vášho diela, prípadne pri predaji diela alebo poskytovaní súhlasu na použitie vášho diela (licencie).

Služby

Pre oblasť autorského práva poskytuje advokátska kancelária okrem konzultácii nasledovné právne služby:

Zmluvy

Registrácia Copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Výzvy a súdne žaloby

Iné právne služby

Autorské práva

Právna ochrana autorského práva zabezpečí, že vaše dielo je chránené pred neoprávneným použitím alebo iným neoprávneným zásahom. Bez autorskoprávnej ochrany čelí množstvo autorov a aj podnikateľov strate kontroly nad svojím dielom a tiež finančným stratám v dôsledku nedovoleného používania ich diela inými osobami. Autorské práva sú z hľadiska práva rozdelené na osobnostné a majetkové.

Medzi autorské práva patrí najmä:

Čo je dielo?

Za dielo, ktoré môže byť predmetom autorského práva je považované také dielo, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, ktoré je vnímateľné zmyslami, a to bez ohľadu na podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru dokončenia diela.

Autorské právo sa pritom vzťahuje na všetky druhy diel, pričom niektoré kategórie majú zákonom stanovený aj osobitný druh autorskoprávnej ochrany. Za dielo možno považovať napríklad:

Copyright je anglické pomenovanie pre slovenské slovné spojenie autorské právo. Ide preto o to isté.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom.

Rozdielov medzi autorským právom (ang. copyright alebo cez symbol “C” v krúžku ©) a ochrannou známkou (rozpoznateľnou ako “R” v krúžku ®) je veľa. Najzásadnejším rozdielom je však to, že autorské právo vzniká vo vzťahu k dielu akonáhle je dielo vytvorené vo vnímateľnej podobe a ochrannú známku udeľuje štát alebo inštitúcia jej zápisom do príslušného známkového registra. Ochranná známka chráni len určitý okruh tovarov alebo služieb, pre ktoré bola registrovaná.

Nie, na to, aby bolo vaše dielo chránené autorským právom, nemusíte používať copyright symbol ©. Upozornenie so symbolom © je však dobrým spôsobom, ako dať ostatným vedieť, že dané dielo je chránené autorským právom a že práva k nemu sú vyhradené pre vás.

Zlaté pravidlo v tomto smere znie, že keď si nie ste istý, komu obrázok patrí, tak pravdepodobne by ste ho nemali používať. Pokiaľ je však výslovne uvedené, že obrázok môžete voľne použiť na akékoľvek účely, tak v takom prípade by malo byť použitie obrázka z hľadiska autorského práva v poriadku.

Autorské práva sa rozdeľujú na dve kategórie – osobnostné a majetkové práva.

Osobnostné práva môžu zahŕňať napríklad právo na autorstvo k dielu, právo chrániť dielo proti neoprávneným zásahom, ktoré by mohli napríklad poškodiť autorovú reputáciu.

Majetkové práva vám umožňujú odsúhlasiť alebo zakázať použitie vášho diela ako je napríklad jeho reprodukcia, preklad, zverejnenie, odvysielanie alebo adaptácia. Existuje samozrejme množstvo ďalších práv, ktoré sa spájajú s autorským právom.

Všetky registre majú svoje vlastné požiadavky a pred samotnou registráciou je vhodné poradiť sa s príslušným registrom alebo odborníkom na právo duševného vlastníctva, aby ste zistili čo taká registrácia obnáša, aké výhody vám môže priniesť a koľko registrácia stojí.

Kedykoľvek nás kontaktujte pre výber vhodného riešenia pre váš prípad alebo si môžete vybrať z balíkov našich služieb týkajúcich sa registrácie autorských práv.

Ochrana autorských práv je v porovnaní s inými druhmi práv duševného vlastníctva veľmi dlhá. Spravidla trvá počas celého života autora a tiež najmenej 50 alebo viac rokov od jeho smrti.

Existujú rôzne spôsoby speňaženia vašej práce chránenej autorskými právami. Ak ste autorom diela, napríklad článku alebo knihy, dizajnérom, ilustrátorom, vývojárom hry, tak pravdepodobne už poznáte hodnotu svojho diela. Táto hodnota je prepojená s vašim autorským právom k týmto dielam. A preto ak si svoje dielo riadne nechránite, môžete prísť o peňažný zisk alebo v horšom prípade aj o samotné uznanie autorstva.

Niektoré základné možnosti, ako zarobiť peniaze výkonom autorských práv, sú predaj diela alebo jeho licencovanie. Konkrétny spôsob zarábania závisí od typu diela, pretože je rozdiel ak hovoríme o videohre alebo elektronickej knihe, obe sú dielami avšak pri každom z nich možno predpokladať iný spôsob speňaženia.